SOCIALS 1rContinguts

Unitat 1: El medi físic i els seus elements
-       Estudi de com és la Terra i com es representa mitjançant l’anàlisi i la interpretació de diferents tipus de mapes. Representació i localització en mapes dels elements físics que conformen el medi com continents, oceans, mars, rius i unitats de relleu de les Illes Balears, de l’Estat espanyol, d’Europa i del món.
-       Identificació i comprensió, mitjançant lectures i mapes conceptuals, dels paisatges naturals i de les interaccions que mantenen els seus components com clima, relleu, aigua, vegetació, fauna, etc.
-       Coneixement dels grans medis naturals de l’arxipèlag Balear, de la península Ibèrica i del món.
-       Reflexió i debat sobre quins són els medis naturals més favorables i més desfavorables per a la vida de les persones.
-       Descripció de paisatges i identificació dels seus elements constitutiu fonamentals.

Unitat 2: La població
-       Estudi dels conceptes demogràfics bàsics com natalitat, mortalitat, esperança de vida, creixement de la població fent especial referència a les causes i conseqüències dels moviments migratoris.
-       Anàlisi mitjançant gràfics, piràmides, textos i mapes de l’evolució històrica, la distribució i la caracterització de la població a nivell mundial, estatal i autonòmic.
-       Comparació entre el poblament rural i l’urbà identificant els seus paisatges i distingint els elements que els conformen atenent a la seva evolució al llarg del temps.
-       Valoració de la importància actual de les ciutats i de la necessitat de planificar el seu creixement. Analitzar l’estructura urbana: casc antic, eixample, perifèria, barris de barraques, guetos, polígon industrial, etc. I també l’atracció que la ciutat exerceix sobre la seva àrea d’influència.
-       Debatre els principals problemes que afecten les ciutats com l’especulació del sòl, els problemes de trànsit, la contaminació acústica, els residus, els barris marginals, etc.
Unitat 3: L’activitat econòmica
-       Anàlisi de l’activitat econòmica de la població com el resultat de la interacció entre les necessitats humanes i els recursos naturals.
-       Estudi dels principals focus mundials, europeus i espanyols i de la importància del desenvolupament tecnològic en l’economia.
-       Identificació dels diferents sectors econòmics: primari, secundari i terciari i comprensió de les activitats econòmiques de cada un, de la seva situació actual i dels principals problemes i necessitats.
-       Localització a l’espai de les activitats agràries, ramaderes, pesqueres, mineres, energètiques, industrials i de serveis a nivell autonòmic, estatal i mundial. Observació dels paisatges que generen (agraris, industrials, urbans) i dels impactes ambientals i territorials que poden ocasionar.
-       Discussió a partir dels mitjans de comunicació de temes relacionats en l’economia en general i la balear en particular posant damunt la taula els temes d’actualitat.

Unitat 4: Els reptes mediambientals
-       Anàlisi de les intervencions de l’ésser humà sobre el medi físic, avaluant el perill que suposa determinats models de creixement econòmic.
-       Comprensió dels conceptes d’explosió demogràfica, l’esgotament dels recursos, desforestació, pèrdua de la biodiversitat, contaminació, canvi climàtic, sostenibilitat, etc.
-       Coneixement de les fonts d’energia alternatives i les accions beneficioses per al planeta.
-       Valoració de les polítiques i accions encaminades a la protecció i al manteniment dels paisatges naturals i la seva biodiversitat. 
-    Reflexió i discussió a partir de les nostres vivències i dels mitjans de comunicació sobre els riscs naturals i els problemes mediambientals que suposa l’explotació de recursos naturals.
No hay comentarios:

Publicar un comentario